نشانه هاي اوليه گاز گرفتگي عبارتند از : خواب آلودگي ، ضعف ، گرفتگي بدن ، سردرد ، تهوع و درد قفسه سينه * گاز منو اكسيد كربن كاملاً بي رنگ و بي بو است . تنفس گاز منواكسيد كربن باعث گاز گرفتگي ، مسموميت و مرگ مي شود *    خروجي دودكش نبايد در كنار كولر و يا زير پنجره باشد ، چرا كه گازهاي سمي وارد فضاي خانه مي شود * انتهاي دودكش پشت بام مي بايست مجهز به كلاهك H شكل باشد تا دود به محيط خانه بر نگردد *   

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

۱۹ مرداد ۱۳۹۴ 2925

-        نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده :

( گاز بها آبونمان جرايم و خسارات)*نرخ ماليات بر ارزش افزوده

-         نرخ ماليات برارزش افزوده سال 1394 معادل 9%‌مي باشد

-         بر اساس بند  " د تبصره 2 قانون بودجه 94" معادل 10% بهاي گاز مصرفي هر مشترك عوارض گازرساني به روستاها محاسبه و دريافت مي شود كه موارد مصرف اين عوارض در قانون ذكر شده است.